HYBRiD-EMOTION

Kuronoatmosphere

HYBRiD-EMOTION


Total
735
Rhythm
441
Melody
147
Harmony
147
Lv.32
190 BPM
Attribute
1:33 Length