Stinger

DOKONJOFINGER

Stinger


Total
534
Rhythm
268
Melody
160
Harmony
106
Lv.29
192 BPM
Attribute
1:40 Length