OBENTO MAGNUM

DOKONJOFINGER

OBENTO MAGNUM


Total
894
Rhythm
179
Melody
536
Harmony
179
Lv.41
194 BPM
Attribute
1:38 Length