I'm JOKER

ShinganCrimsonZ

I'm JOKER


Total
712
Rhythm
426
Melody
143
Harmony
143
Lv.31
236 BPM
Attribute
1:42 Length